Algemene Voorwaarden

Versie juli 2020

Onderwerp van deze voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn overeengekomen tussen u en Guestpark B.V. gevestigd te Peelstraat 31 , 1079 RN te Amsterdam en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 72041439. Hierin staan alle voorwaarden die van toepassing zijn op onze diensten, met inbegrip van uw rechten en verantwoordelijkheden wanneer u gebruik maakt van onze diensten waaronder het LekkerParkeren platform.
LekkerParkeren-diensten zijn bestemd voor natuurlijke personen of rechtspersonen in Nederland. De LekkerParkeren-diensten zien alleen toe op levering van producten en/of diensten aan u in Nederland.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op (de activering van) uw account en voor uw gebruik van het LekkerParkeren platform en de overige LekkerParkerendiensten. Aangezien het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 6:230o Burgerlijk Wetboek hierop niet van toepassing is, adviseren wij u deze Algemene Voorwaarden aandachtig door te lezen voordat u uw account voor de Guestpark-diensten activeert en daarvan vervolgens gebruik maakt.
Indien u niet met deze Algemene Voorwaarden akkoord wenst te gaan, kunt u geen gebruik maken van de Guestpark-diensten zoals het LekkerParkeren platform.
Door uw account voor het Lekkerparkeren platform te activeren, bevestigt u deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen, te begrijpen en toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden.

Wanneer u zich aanmeldt of gebruik maakt van onze diensten, verstrekt u ons persoonsgegevens. Aangezien uw privacy erg belangrijk is voor ons, doen we er alles aan om u op de hoogte te houden van elke verwerking van persoonsgegevens. Voor
meer informatie over de wijze waarop Guestpark uw persoonsgegevens verwerkt verwijzen wij naar de Guestpark Privacy Policy (www.lekkerparkeren.nl/privacy-policy).
Indien u niet akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals uiteengezet in onze Privacyverklaring, verzoeken wij u geen gebruik te maken van onze diensten.

Inhoud van deze Algemene Voorwaarden:
1. Aanbod en beschikbaarheid van onze diensten
2. Toegang
3. Gebruik van ons parkeerbetaalsysteem
4. Betaling en verwerking
5. Diversen (inclusief beëindigingsrechten en beperking van onze aansprakelijkheid)
6. Contact Guestpark B.V.

 1. Aanbod en beschikbaarheid van onze diensten
  Onze diensten. We bieden systemen aan waarmee u parkeergeld kunt betalen (ons ‘parkeerbetaalsysteem‘) en andere diensten die gerelateerd zijn aan parkeren en autogebruik (de ‘gerelateerde diensten‘). Met ons parkeerbetaalsysteem kunt u zonder contant geld betalen voor parkeren op specifieke locaties. Middels één van de beschikbare methodes kunt u uw parkeeracties in ons systeem registreren en achteraf op basis van uw maandelijkse rekening betalen. Wij brengen (periodiek) bij u de parkeergelden in rekening,
  Beschikbaarheid. U erkent dat het gebruik en de beschikbaarheid van ons parkeerbetaalsysteem in hoge mate afhankelijk is van de werking van bijvoorbeeld uw mobiele telefoon of apparaat, het internet, uw GPS-ontvanger en andere middelen die u kunt gebruiken om toegang te krijgen tot onze diensten. Indien u om welke reden dan ook geen toegang heeft tot en geen gebruik kunt maken van ons parkeerbetaalsysteem, bent u, en niet wij, verplicht om alternatieve betaalwijzen te gebruiken om voor parkeren te betalen. Doet u dat niet, dan riskeert u parkeerboetes en andere kosten
  Voor alle duidelijkheid, wij kunnen de beschikbaarheid van ons parkeerbetaalsysteem en gerelateerde diensten niet garanderen. Ook kunnen we de beschikbaarheid van een parkeerplaats niet garanderen.
  Partners. Ons parkeerbetaalsysteem en gerelateerde diensten kunnen mogelijk worden gebruikt in combinatie met diensten die door onze partners worden geleverd. Onze partners zullen hun eigen voorwaarde hanteren en u zal die voorwaarden dienen te aanvaarden voor gebruik. Wij zijn niet verantwoordelijk voor door onze partners aangeboden diensten.
 2. Toegang
  Toegang. U heeft toegang tot ons parkeerbetaalsysteem en gerelateerde diensten via een van de tools die u ter beschikking worden gesteld. Onze tools zijn voortdurend in ontwikkeling en kunnen van tijd tot tijd worden bijgewerkt of worden stopgezet. U dient de instructies voor de tool te allen tijde op te volgen en uw tool up-to-date houden.
  Registratie. De toegang tot onze tools kan worden beperkt tot geregistreerde accounts en registratie is afhankelijk van onze goedkeuring. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw accountgegevens en u mag uw accountgegevens met niemand delen. Een geregistreerd account is alleen voor uw eigen persoonlijk gebruik.
  Voordat u onze diensten kunt gaan gebruiken en parkeeracties en bijbehorende betalingen kunt uitvoeren via uw geregistreerde account, dient u zich te identificeren door uw e-mailadres in te voeren in combinatie met een wachtwoord.
  Let op het volgende: U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte account-, registratie- en toegangsgegevens aan ons, die door u voortdurend up-to-date moeten worden gehouden.
  Let op het volgende: U bent (als registratiehouder van het account) verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle parkeeracties die met uw account zijn gestart, ook als u uw account beschikbaar heeft gesteld voor gebruik door iemand anders of het gebruik ervan door iemand anders heeft toegestaan.
 3. Gebruik van ons parkeerbetaalsysteem
  Naleving parkeerregels. U dient te allen tijde (lokale) verkeers- en parkeervoorschriften in acht te nemen en na te leven en aanwijzingen op te volgen van de (lokale) autoriteiten en parkeerbedrijven.
  Gegevens parkeeractie. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van alle noodzakelijke en juiste gegevens voor uw parkeeractie. Op basis van deze gegevens wordt uw parkeeractie automatisch verwerkt in ons parkeerbetaalsysteem. De gegevens die u verstrekt over uw parkeeractie zijn voor ons essentieel om uw parkeergelden correct te kunnen verwerken. U bent als enige verantwoordelijk voor het aan ons verstrekken van de juiste gegevens voor uw parkeeractie en u bent verantwoordelijk voor het betalen van eventuele boetes of parkeergelden die in rekening worden gebracht als gevolg van onjuiste parkeeractiegegevens.
  Let op het volgende: Wij zijn niet verantwoordelijk voor het controleren of uw parkeeractiegegevens correct zijn omdat onjuist gebruik kan leiden tot boetes, onjuiste betalingen of andere ongewenste gevolgen.
  Herinneringen. Indien u ervoor kiest om gebruik te maken van herinneringen als onderdeel van ons parkeerbetaalsysteem, sturen wij u automatisch een melding om u te herinneren aan een lopende parkeeractie. U kiest de tijdsperiode voor dergelijke berichten. U kunt er ook voor kiezen om bevestigingsberichten te ontvangen wanneer uw
  parkeersessie ten einde loopt. We benadrukken dat uw parkeeractie nog steeds uw
  verantwoordelijkheid blijft. U erkent dat de ontvangst van de herinnering afhankelijk is
  van de beschikbaarheid van uw netwerk en kan worden onderbroken/vertraagd. Eventuele extra kosten in verband met deze herinneringen zullen gelijktijdig met alle andere kosten in rekening worden gebracht.
  Guestpark is niet aansprakelijk voor eventuele naheffingsaanslagen of parkeerboetes als gevolg van
  (a) het verstrijken van de door u opgegeven parkeertijd dan wel de maximale parkeertijd,
  (b) het door u niet hebben ontvangen van een pushnotificatie voor afloop van de parkeertijd door de Gebruiker,
  (c) het opgeven van een onjuiste parkeerlocatie,
  (d) het overtreden van de op de betreffende locatie geldende parkeervoorschriften dan
  wel van eventuele instructies van parkeercontroleurs, en (v) het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de parkeerfunctionaliteit.
  (e) het door de vergunninghouder beëindigen van een lopende parkeeractie in afwijking
  van de opgegeven parkeertijd dan wel de maximale parkeertijd.
 4. Betaling en Verwerking
  Parkeergelden. De parkeergelden worden vastgesteld door de betreffende beheerder van de parkeerlocatie. Wij hebben geen zeggenschap over de hoogte van deze parkeergelden, die van tijd tot tijd kunnen veranderen. U dient geen gebruik te maken van onze parkeersystemen als u in aanmerking komt voor bepaalde parkeergeldregelingen of -kortingen die door de beheerder van het parkeerterrein worden aangeboden, omdat deze niet altijd beschikbaar zijn in ons parkeerbetaalsysteem.
  Onze vergoedingen. Naast de parkeergelden brengen wij u onze vergoedingen in rekening, afhankelijk van uw keuze en gebruik van ons parkeerbetaalsysteem en de gerelateerde diensten. Onze vergoedingen kunnen bestaan uit servicekosten per transactie en/of een maandelijks abonnementstarief. Wij zijn gerechtigd de hoogte van onze vergoedingen aan te passen. Voor meer details over de toepasselijke vergoedingen, raadpleeg: www.lekkerpakeren.nl/tarieven.
  U bent verantwoordelijk voor alle kosten die door derden in rekening worden gebracht voor de toegang tot of het gebruik van onze diensten (zoals telefoon-, sms- of datakosten die door uw mobiele provider in rekening worden gebracht).
  Betaalwijze. U dient uw betaalwijze te kiezen uit de mogelijkheden die wij u bieden in ons parkeerbetaalsysteem. Wanneer u onze diensten gebruikt, accepteert u dat wij automatisch uw parkeergelden en onze vergoedingen innen en dat uw betalingen kunnen worden verwerkt door een externe betalingsverwerker.
  Betaling. Afhankelijk van uw selectie en gebruik van ons parkeerbetaalsysteem en de gerelateerde diensten, zullen wij direct of periodiek de parkeerkosten en onze vergoedingen in rekening brengen met gebruikmaking van automatische incasso. Wij zijn verantwoordelijk voor een correcte verwerking van de betalingen en u bent verantwoordelijk voor het hebben van voldoende saldo om de betaling te dekken. Uw recente parkeerhistorie, facturen, kwitanties en andere transactiegegevens vindt u in uw account. Wij ontvangen eerst de betaling van u voordat wij de parkeergelden aan de beheerder van de betreffende parkeerplaats betalen.
  Betalingsachterstand. Indien u de verschuldigde bedragen niet betaalt of ongegronde verzoeken tot stornering doet, hebben wij het recht om de levering van onze diensten aan u onmiddellijk op te schorten (onverminderd onze overige wettelijke rechten). Vanaf het moment dat u in verzuim bent met uw betalingsverplichting, wordt de wettelijke rente
  in rekening gebracht.
  Terugbetalingen. Wij hebben geen enkele verplichting tot restitutie of annulering van parkeeracties die bij ons parkeerbetaalsysteem zijn ingevoerd, met uitzondering van de situatie dat er bij ons een systeemfout is opgetreden.
  Let op het volgende: Na registratie zullen wij onze diensten onmiddellijk uitvoeren door u toegang te verlenen tot ons parkeerbetaalsysteem en aanverwante diensten, zoals nadrukkelijk door u verzocht. U bevestigt derhalve dat wij onmiddellijk met de uitvoering beginnen en dat u niet het recht heeft de overeenkomst te herroepen.
 5. Diversen (inclusief beëindigingsrechten en beperking van onze
  aansprakelijkheid)
  Looptijd. Onze overeenkomst om de diensten op basis van deze Algemene Voorwaarden aan te bieden treedt in werking bij succesvolle registratie van uw account.
  Indien u diensten bestelt op basis van maandelijkse abonnementskosten of andere maandelijks terugkerende kosten, dan kunnen dergelijke diensten te allen tijde worden beëindigd met inachtneming van een schriftelijke opzegtermijn van ten minste vijf werkdagen vóór de eerste dag van de eerstvolgende maand. U kunt uw beëindigingsbericht naar het volgende e-mailadres sturen: info@lekkerparkeren.nl.
  We kunnen onze diensten in zijn geheel of gedeeltelijk beëindigen middels een schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

  Niet-naleving en misbruik. We kunnen deze overeenkomst onmiddellijk beëindigen of opschorten indien u niet voldoet aan uw verplichtingen zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden, of in de documenten die in deze Algemene Voorwaarden worden vermeld, of indien u onze diensten misbruikt of manipuleert. We zullen u schriftelijk op de hoogte stellen als we ervoor kiezen om onze diensten te beëindigen of op te schorten. Houd er rekening mee dat de volgende gebeurtenissen in elk geval zullen worden beschouwd als gebeurtenissen die ons het recht geven om onze service
  onmiddellijk te beëindigen of op te schorten:
  1. meldingen van ongeoorloofd of ongewoon gebruik van de creditcard in verband met het persoonlijke account, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een kennisgeving van de bank die de creditcard heeft uitgegeven. Dit omvat
  kennisgevingen door u aan uw creditcardmaatschappij dat een transactie niet toegestaan was of dat uw account gecompromitteerd was, en deze kennisgeving wordt gedaan om u te beschermen tegen verder ongeoorloofd gebruik van uw creditcard;
  2. meldingen van ongeautoriseerd of ongebruikelijk gebruik van het account;
  3. misbruik door u van het terugboekproces dat door uw uitgevende bank wordt aangeboden;
  4. bovenmatig veel geschillen of storneringen;
  5. wanneer de naam van de kaarthouder op de betaalkaart die aan uw rekening is gekoppeld, niet overeenkomt met de naam die voor de rekening is geregistreerd;
  6. we redelijke gronden hebben om aan te nemen dat u stelselmatig geen
  parkeergelden of parkeerboetes betaalt;
  7. we de informatie die u ons verstrekt niet kunnen verifiëren of authenticeren;
  8. we van mening zijn dat uw account of activiteiten een aanzienlijk krediet- of frauderisico voor ons vormen;
  9. we van mening zijn dat uw acties financieel verlies voor u of voor ons kunnen veroorzaken; of
  10. ongewenste meldingen van kredietbeoordelaars.

  Overmacht. In geval van overmacht, bijvoorbeeld storingen in de telecommunicatieinfrastructuur (internet), nationale onlusten, mobilisatie, oorlog, verkeersafsluitingen, stakingen, lock-out, denial-of-service-aanvallen, gedistribueerde denial-of-serviceaanvallen, bedrijfsstoringen, stagnatie in levering, brand, overstroming of andere omstandigheden waarop wij redelijkerwijs geen invloed kunnen uitoefenen en waarbij wij niet in staat zijn onze diensten te verlenen zodat wij redelijkerwijs niet gehouden kunnen worden de overeenkomst na te komen, houdt onze plicht om te presteren op te bestaan.
  Beperking van onze aansprakelijkheid.
  Guestpark zal zich ervoor inspannen dat het LekkerParkeren-platform en de Lekkerparkeren-diensten zonder storingen en fouten functioneren. Guestpark garandeert echter niet dat:

 • het LekkerParkeren-platform en de LekkerParkeren-diensten continu beschikbaar zullen zijn;
 • storingen, fouten of dataverlies zullen uitblijven; en
 • alle via het LekkerParkeren-platform en de LekkerParkeren-diensten beschikbare informatie en gegevens, waaronder uw transactiehistorie, steeds juist of actueel zijn.
  Guestpark is niet aansprakelijk voor enige schade die u mocht lijden als gevolg van of
  voortvloeiend uit:
 • het gebruik van het LekkerParkeren-platform en/of de LekkerParkeren-diensten;
 • onjuistheden en/of niet-beschikbaarheid met betrekking tot het LekkerParkerenplatform en/of de LekkerParkeren-diensten;
  tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Guestpark.
  Voor zover u onze diensten gebruikt voor doeleinden die betrekking hebben op een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, is onze aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens de uitvoering van onze overeenkomst beperkt tot de waarde van de dienst die we aan u verlenen.
  Niets in deze Algemene Voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit voor grove nalatigheid en opzet of overlijden en persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of enige andere vorm van aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijke wetgeving.
  Garantie. U heeft ten aanzien van onze diensten recht op de wettelijke garantierechten.
  Overdracht en rechten van derden. De overeenkomst is gesloten tussen u en ons. Geen enkele andere persoon heeft enig recht om een van de bepalingen ervan af te dwingen.
  U kunt uw rechten niet overdragen aan andere partijen zonder onze voorafgaande
  schriftelijke toestemming.
  Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden. We kunnen deze Algemene
  Voorwaarden wijzigen. Indien we daartoe besluiten, zullen we u van een dergelijke
  wijziging in kennis stellen op onze website. U kunt onze overeenkomst beëindigen indien u niet akkoord gaat met deze wijzigingen.
  Alle artikelen van deze voorwaarden zijn afzonderlijk van toepassing. Indien een rechtbank of relevante autoriteit beslist dat één of meerdere bepalingen onwettig zijn, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
  Toepasselijk recht en forumkeuze. Op deze overeenkomst en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. U heeft de mogelijkheid om vorderingen, rechtsvorderingen of geschillen op te lossen door middel van een procedure voor de bevoegde rechtbanken in Nederland.

  Neem contact op met Guestpark B.V.
  Indien u vragen heeft over onze diensten, de website, deze Algemene Voorwaarden of iets anders met betrekking tot onze diensten, kunt u contact met ons opnemen. Gebruik daarvoor de volgende contactgegevens:
  Email: info@lekkerparkeren.nl
  Hoofdkantoor:
  Guestpark B.V.
  Peelstraat 31
  1079 RN Amsterdam

LekkerParkeren

Met LekkerParkeren delen wij het gemak van mobielparkeren en voegen daar kortingen en gratis diensten aan toe.

LekkerParkeren betekent voor iedereen in Nederland “Parkeren met een glimlach”.

Informatie

Volg Ons